KVKK Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Red and More Events Turizm (Mersis:0734-1722-7690-0001) (“Şirket”) tarafından, müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak ilgili kişilerin / veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Red and More Events Turizm’den almış olduğunuz hizmet nedeniyle şahsınıza ait kişisel verilerinizden; bizimle paylaşmış olduğunuz kimlik, iletişim ve varsa eklerinde bulunan veriler, hizmetin faturalandırılabilmesi için gerekli finansal verileriniz, konaklama verileriniz, rezervasyon görüşmeleri sırasında bizimle sözlü olarak paylaştığınız veriler, seyehat organizasyonlarınız için paylaştığınız bilgiler, tarafınızla yapılacak yazışmalar ve eklerinde bulunan veriler fiziki veya elektronik ortamda toplanacak ve işlenecektir. Veri sorumlusu Red and More Events Turizm İnş. Teks. Gıda ve Tic. Ltd. Şti (kısaca “Red and More Events Turizm”) Adres: Akdeniz Mah. 1353 Sokak No. 1 Taner İşhanı D.415 Konak / İzmir, kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek? 

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda 6698 sayılı kanun kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

1.Hizmet aktivasyon süreçlerinin yönetilmesi

2.Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

3.Fiziksel mekân güvenliğinin ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

4.İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,16698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR mevzuat kapmasına uygun olarak tanımlamalar seçenekli olarak belirtilmiştir. Konaklama verilerinin kişisel veri niteliği tartışmalı olmakla birlikte değerlendirmenize sunulmak üzere eklenmiştir.

5.Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

6.Müşteri Memnuniyetine yönelik aktivitelerin (Talep/şikâyet dahil) ve Müşteri İlişkileri

Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

7.Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

8.Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

9.Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

Hangi kişisel verileriniz işlenecek? 

Ziyaret amacınıza ve ziyaretinizde kullanacağınız hizmetlere göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir;

1.Kimlik, iletişim, konaklama ve varsa konaklama belgesi üzerinde bulunan veriler

2.Hizmetin faturalandırılabilmesi için gerekli finansal verileriniz,

3.Şirketimizle yapacağınız yazışmalarda yer alan ve rezervasyon görüşmeleri sırasında bizimle sözlü olarak paylaştığınız verileriniz

4.Kameralar ile kaydedilecek görsel ve işitsel verileriniz

5.Açık rıza göstermeniz halinde şirketin reklam departmanı tarafından kaydedilecek görsel ve

işitsel verileriniz

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

1.Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize

2.Ticari, mali ve hukuki uyuşmazlıklar halinde ve kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere; danışmanlara, denetim firmalarına, avukatlara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine aktarılabilecektir. Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi kişisel verileriniz, Red and More Events veya Red and More Events adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; fiziki evrak olarak, kamera kaydı alınarak, dijital kayıtlar tutularak ve kanunda aksi öngörülmediği sürece açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Red and More Events tarafından,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuata dayanarak işlenmektedir. Kanun gereğince yasal haklarınız KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

Red and More Events’e yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme

  1. Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  2. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
  3. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
  4. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Akdeniz Mah. 1353 Sokak No. 1 Taner İşhanı D.415 Konak / İzmir adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini (info@redandmore.org) mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Red and More Events

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?